Privaatsuspoliitika


Registreerudes veebilehel www.askona.ee usaldate SIA "Sleep8 Baltic" Eesti filiaal (registreerimis nr.: 16577256, käibemaksukohuslase kood EE102683325, kontaktandmed: Viru väljak 4-6, 10111 Tallinn, Eesti, e-post : virusalon@askonalife.ee, www.askona.ee) isikuandmete töötlemiseks (edaspidi - Ettevõte või meie või Haldaja) ja haldamiseks ning annate meile õiguse neid töödelda vastavalt käesolevale poliitikale (edaspidi - Poliitika) ja veebipood Askona.ee - müügilepingu tingimustele (edaspidi - Tingimused) märgitud summas ja tingimustel. Pange tähele, et töötleme teie isikuandmeid ainult siis, kui otsustate meile oma isikuandmed edastada.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta rakendusmäärus (EL) 2016/679, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46/EÜ ( Andmekaitse üldmäärus) ), tagame teile teie isikuandmete eriti läbipaistva ja õiglase käsitlemise ning hoolitseme teie privaatsuse ja teie isikuandmete turvalisuse eest.
Sellest poliitikast leiate kogu teabe selle kohta, milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme, kelle jaoks me neid kasutame, kui kaua me teavet säilitame jne. See teave on teile oluline, seetõttu soovitame teil see poliitika enne meile oma isikuandmete esitamist hoolikalt läbi lugeda.
Samuti juhime teie tähelepanu asjaolule, et nii poliitikat kui ka tingimusi võidakse muuta, täiendada või ajakohastada.
Kui te ei nõustu nende tingimuste, käesoleva poliitika või mõne selle tingimustega, ei saa me kahjuks pakkuda teile kõiki või ühtegi meie pakutavat teenust (edaspidi "teenused").
 
1. Mis on isikuandmed ja milliseid isikuandmeid me töötleme ja miks?
Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga ("andmesubjekt"); tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige viidates sellisele identifikaatorile, nagu tema nimi, isikukood, asukohaandmed, Interneti-identifikaator või üks või mitu füüsilist, geneetilist, vaimset, majanduslikku tegurit , kultuuriline või sotsiaalne identiteet.
1.1. Registreerimine, ülevaatus, asjaajamine ja koostöö
Enne www.askona.ee veebipoes registreerumist tuleb esmalt tutvuda veebipoe ostutingimustega (kaugleping) ja käesoleva Poliitikaga. Pärast seda saate registreeruda ja registreerumisel peate saama kinnituse, et soovite Lepingu sõlmida. Kui annate meile e-poes www.askona.ee registreerumisel sellise kinnituse, loetakse leping sõlmituks ja teil on võimalik meilt kaupu või teenuseid osta. Lepingu sõlmimiseks on Teie isikuandmete esitamine kohustuslik, sest ilma neid esitamata ei ole Teil võimalik sõlmida Lepingut ega osta meilt kaupu ega kasutada meie poolt veebipoes www.askona.ee pakutavaid teenuseid. Registreerudes sõlmite Lepingu ja kinnitate, et Teie poolt esitatud isikuandmed on täpsed ja õiged ning Teil on õigus Lepingut sõlmida ning te ei ole alla 18-aastane. Me ei vastuta teie esitatud ebatäpsete, mittetäielike või ebaõigete isikuandmete eest.

Lepingu jaoks vajalikud andmed:
Andmekategooriad
Teie nimi, tarneaadress (linn, tänav või maja number või nimi, korteri number), e-posti aadress ja telefoninumber.
Andmetöötluse õiguslik alus
On Teie Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, mille osaliseks olete, samuti meie õigustatud huvide kaitseks
Andmetöötluse tähtaeg Kehtib kuni Lepingu lõpuni ja kui te ostate meilt kaupu või kasutate meie teenuseid. Samuti võime säilitada Teiega sõlmitud Lepingut ja selle sõlmimise tõendeid pikema aja jooksul, kuni Lepingu kohustustest tulenevad nõuded aeguvad ja vajadusel oma õigustatud huvide kaitseks, meie vastu esitatud nõuete või nõuete vastu.

    Vastavalt Teie poolt edastatud isikuandmetele luuakse www.askona.ee veebipoes registreerumisel peale Lepingu sõlmimist unikaalne kasutajaprofiil (konto), mille järel tuvastame Teid kui veebipoe registreeritud kasutajat  www.askona.ee, mis annab teile võimaluse kasutada registreeritud kaupade ja/või teenuste ostmisel, mis kehtivad kasutajatele vastavalt Lepingu sätetele ja käesoleva poliitika sätetele.
Teie edastatud isikuandmete järgi tunneme teid ära, kui näiteks soovite oma andmeid uuendada või muuta, meiega ühendust võtta seoses vastavate isikuandmete esitamisega, isikuandmete töötlemisega seotud õiguste teostamisega, jne.
Võime kasutada Teie poolt antud kontaktandmeid (e-post, telefoninumber) Teiega suhtlemiseks Teie Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel, sh vastusena Teie taotlustele, pretensioonidele, Kauba kohaletoimetamise kohta olulise teabe edastamiseks või Teenuste ja/või muudatuseks käesolevas poliitikas. , Teiega ühendust võttes, kui olete oma tellitud ostud ostukorvi unustatud, täpsustada kauba täpne kohaletoimetamise aeg või avastame probleeme Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel, mis on seotud sooritatud ostu- või teenustehingud jne
On väga oluline, et teie esitatud isikuandmed oleksid täpsed ja õiged. Kui esitate ebaõigeid (vale) isikuandmeid, või ei uuenda neid, kui teie isikuandmed muutuvad, võib meil tekkida raskusi Lepingust tulenevate kohustuste täitmisel ja teile teenuste osutamisel, samuti muid raskusi teie isikuandmete  õigustega. Me ei vastuta mitte mingil juhul kahjude eest, mis võivad teile tekkida ebaõigete või ebatäpse isikuandmete esitamise tõttu.
Kui Teie poolt edastatud andmed muutuvad, peate meid viivitamatult teavitama, kas Teil on võimalik teha muudatusi, muutes veebipoes www.askona.ee oma registreeritud kasutaja vastavaid isikuandmeid. Teavet selle kohta, kuidas oma muutunud isikuandmeid uuendada, lugege käesoleva poliitika punktist 6.2.
Ettevõttel ei ole võimalust kontrollida teie esitatud isikuandmete täpsust ja õigsust, kui te neid meile ei esita. Teie registreerimist aktsepteerides ja meiega lepingut sõlmides usume, et Teie esitatud isikuandmed on täpsed ja õiged.
  1.2. Konto haldamine
Töötleme teie isikuandmeid teie konto jälgimiseks ja haldamiseks.
Andmekategooriad
Registreerimisel esitatavad andmed (veebisaidil www.askona.ee), konto ühenduse andmed, konto tegevus, sh tehnilised sirvimisandmed (IP-aadress, ühenduse ja sirvimise tehniline teave).
Andmetöötluse õiguslik alus On Teie Leping ja konto, mille olete loonud Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks ja meie õigustatud huvide kaitsmiseks
Andmetöötluse tähtaeg Kuni olete konto kasutaja. Samuti võime lepingu sõlmimise tõendeid säilitada pikemat aega, kui see on vajalik selleks, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete,  või teiele nõuete eest.
       

 

1.3. Teie ostuandmete töötlemine

Teenuste ja erinevate hüvede pakkumine - lepingust tulenevate kohustuste sõlmimine ja täitmine, kauba eest sularahamakse tasumine, tagastame teile raha (kui tagastate ostetud kauba meile), ostudelt allahindluste võimaldamine jne. - Töötleme teie ostu- või teenusetehingute andmeid (edaspidi "Ostuandmed") koos registreerimisandmetega ja väljastame teile raamatupidamist tõendavaid dokumente (kontod, arved, saatelehed jne) vastavalt normatiivaktidele kehtestatud nõuetele. Eesti Vabariigi seadus (näiteks käibemaksuseadus, “Raamatupidamise kohta” näitab isikuandmeid, mis tuleb märkida raamatupidamist kinnitavatesse dokumentidesse jne).

Andmed teie ostu kohta teenuse haldamise eesmärgil:
Andmed Teie nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, allkiri (kui võtate kauba ise vastu), ostu ja kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg, toote nimi, kogus, ostuhinnad ja allahindlused, ostu makseviis, tehtud maksete ja makseteabe kohta.
Andmete töötlemine õiguslikul alusel Leping, mille olete sõlminud ja teie loodud konto, et täita oma lepingust tulenevaid kohustusi, samuti meie õigustatud huve ja juriidilisi kohustusi, mis tulenevad ja kehtivad ettevõttele.
Andmetöötluse aeg Raamatupidamist tõendavad dokumendid - 5 aastat peale ostu-müügitehingu kuupäeva ja arve allkirjastamise kuupäeva. Võime teiega sõlmitud lepingut ja ostutehingute raamatupidamise kinnitust säilitada kauem, kuni lepinguga seoses tekkida võivad vastutusnõuded on aegunud ja kui meil on vaja kaitsta oma õigustatud huve nõuete või nõuete eest või meile esitatud nõuded.

Ostuandmeid ja raamatupidamisdokumente säilitame 5 aastat pärast ostukuupäeva ja arve allkirjastamise kuupäeva vastava kalendriaasta lõpuni ning kui perioodi lõpus meie vastu pretensioone ei esitata, siis kustutame need andmebaasist ja/või turvaliselt ja pöördumatult eraldatud teie andmetest ja muust isikustatud teabest.
 

1.4. Andmete profileerimise haldusteenuse pakkumine
Teenuste käitlemisel ja tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks võime kasutada isikuandmete (sealhulgas andmeid teie ostude kohta) automatiseeritud analüüsi ja automatiseeritud otsuste tegemiseks, sealhulgas teie profiilide koostamiseks.
Oluline on rõhutada, et teie andmete analüüs ja profiilide koostamine ei mõjuta teid õiguslikult ega muul viisil.
Kui te aga ei nõustu oma andmete automaatse analüüsi ja profileerimisega poliitikaga käesoleva jaotise tähenduses, aktsepteerime teie vastuväiteid ja võtame neid arvesse.
Arvestades teenuste nõudeid, võib teie vastulause aga tähendada, et me ei pruugi  teile võimaldada meie teenuseid kasutada.
1.5. Pakkumiste ja teabe info
Kui olete pärast veebipoes www.askona.ee registreerumist nõustunud saama pakkumisi ja/või jooksvat infot oma e-posti aadressile või SMS uudiseid oma telefoni, siis töötleme teie isikuandmeid, edastades teile alljärgnevaid pakkumisi ja teave: üldised infokirjad, teave meie pakkumiste ja partnerite pakkumiste kohta, allahindlused, tutvustused, müügid, kutsume teid osalema kampaaniates, loteriides ja saama auhindu, oleme huvitatud teie arvamusest pakutavate teenuste ja toodete kohta .
Lisame pakkumisi ja teavet teie kontole, samuti mis tahes muul teie valitud viisil - e-posti teel, SMS-iga teie määratud telefoninumbrile.

Isikuandmed töötlemiseks teabe pakkumise ja edastamise eesmärgil
Andmed Teie nimi, meiliaadress ja/või telefoninumber.
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta, samuti meie õigustatud huvide kaitsmiseks.
Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta kehtib. Võime teie nõusolekut ja sellekohast kinnitust säilitada vajadusel pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete või nõuete eest.

Eelistatud suhtluskanalid saab valida oma kontol olevas veebipoe www.askona.ee privaatsusseadetes. Saate neid seadeid igal ajal ja piiranguteta muuta.
Kui te ei soovi, et me teile pakkumisi ja/või uudiseid saadame, ei saa te meile nõusolekut anda, kui olete andnud nõusoleku pakkumiste ja/või uudiste saamiseks, võite neist igal ajal keelduda või valitud kättesaamise viisi muuta. Teie keeldumine pakkumiste ja uudiste saamisest ei sega teenuste kasutamist ega lepinguliste kohustuste täitmist.
1.6. Andmete profileerimine kohandatud pakkumiste jaoks
Kui e-poes www.askona.ee registreerudes otsustasite saada ka individuaalseid (isikupärastatud) pakkumisi vastavalt oma tellimuste ajaloole ja nõustusite selleks andmete töötlemisega, et teiega võimalikult hästi tutvuda, töötleme mitte ainult teie esitatud andmeid, vaid analüüsime ja kasutame ka teie ostude ajalugu.

Isikuandmed töötlemiseks üksikute pakkumiste ja teabe edastamise eesmärgil
Andmed Teie nimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, ostu üksikasjad (sh ostu kuupäev ja kellaaeg, toote nimi, kogus, ostu koguhind) Teile isikupärastatud pakkumiste ajalugu ja teave nende kasutamise kohta.
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek teie andmete töötlemiseks, teile individuaalsete pakkumiste esitamiseks, samuti meie õigustatud huvide kaitseks.
Andmetöötluse aeg Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta kehtib. Võime teie nõusolekut ja kinnitust selle kohta säilitada vajadusel pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud pretentsioonide või nõuete eest.

Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta kehtib. Võime teie nõusolekut ja sellekohast kinnitust säilitada vajadusel pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud pretentsioonide või nõuete eest.
Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja jooksvate uudiste kohta kehtib palume teie infot ja kinnitust selle kohta, et teil on vaja pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud pretensioonide või nõuete eest.
Kui nõustute, et teie andmeid töödeldakse, pakkudes teile isikupärastatud (individuaalseid) pakkumisi, saate võimaluse saada vastavalt teie vajadustele isikustatud pakkumisi ja muid erisoodustusi.
Ülaltoodud eesmärgi saavutamiseks kasutame automatiseeritud andmete analüüsi ja otsuste tegemist, sh profileerimist. Kogume ja analüüsime teie andmeid ja/või oste ning, võttes arvesse teie ostuharjumusi ja/või muid omadusi (nt. konkreetsed ostud jne), pakume teile asjakohaseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi ning muud teavet.
Näiteks võime teie ostuajaloo ja ostuharjumuste põhjal pakkuda teie lemmikkaubakategooriatele allahindlusi, teavitada teid uutest tootepakkumistest jne.
Kui te ei soovi, et me teile individuaalseid pakkumisi ja/või uudiseid saadame, võite meile oma nõusolekut mitte anda, kui olete andnud nõusoleku üksikute pakkumiste ja/või uudiste saamiseks, saate igal ajal loobuda või muuta valitud tarneviis. Sellisel juhul ei takista Teie keeldumine üksikute pakkumiste saamist, teenuste kasutamist ja lepinguliste kohustuste täitmist tulevikus, kuid Teil ei ole enam võimalik saada Teiega seotud individuaalseid pakkumisi ja teavet.
1.7. Meie ostjate tegevuse statistika, turg ja uuringud
Töötame pidevalt selle nimel, et meie tootevalik, kampaaniad ja allahindlused oleksid meie klientidega, sh. teie vajadustele.

Statistika, turg, andmed töötlemiseks, meie ostjate tegevuse uurimine
Andmete kategooriad Aadress, ostuteave (sh ostukuupäev ja kellaaeg, toote nimetus, kogus, ostu koguhind, pakutavate allahindluste summa).
Andmetöötluse õiguslik alus Meie õigustatud huvi on analüüsida piirkonnapõhiseid ostuandmeid klientide aadressidelt ja koostada oma äritegevuse kohta aruandeid, et hinnata meie äritegevust ja tuua kasu nii teile kui ka ettevõttele.
Andmetöötluse aeg 5 kalendriaastat alates tellimuse kuupäevast

 Statistika, turgude ja klientide uurimiseks ning äritegevuseks vajalike aruannete koostamiseks kasutame automaatset andmeanalüüsi. Analüüsi käigus kasutame isikustamata andmeid ega töötle teie nime, kontaktandmeid ja muid isikuandmeid.
Andmeanalüüs statistika, turuandmete ja meie ostjate käitumise andmete jaoks (aadressi- ja ostuandmed) aitab meil teha olulisi äriotsuseid klientide vajaduste, tootevaliku, hindade ja muu kohta. Need andmeanalüüsi tegevused ei mõjuta teie õigustatud või loomupäraseid huve ega ka teie poolt sõlmitud teenustest ja lepingust tulenevate edasiste kohustuste täitmist.
1.8. Klientide päringute, kaebuste, päringute ja tagasiside teenindamine
Kasutame isikuandmeid tarbija pretensioonidele, taotlustele, kaebustele, taotlustele vastamisel ja Teie tagasiside (edaspidi "päring") haldamisel.

Kliendi küsimused, kaebused, päringud teenuse eesmärgil töödeldavad andmed
Andmed Teie esitatud isiku- ja kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, sünniaeg jne.
Teie taotluse sisu: juhtum, mille kohta te taotlete, asjaolud, kuupäev, koht, teie taotlus, nõue või ülevaade, toode, muu taotluses märgitud teave; jne. Soovitud esitatavad dokumendid nt: saateleht/arve/, kauba fotod.
Andmetöötluse õiguslik alus Täites meie juriidilisi kohustusi vaadata läbi ja vastata teie päringutele, samuti meie õigustatud huvi hinnata teie tagasisidet ja telefonivestlusi, et parandada meie tegevuse ja teile osutatavate teenuste kvaliteeti ning kaitsta meie õigustatud huve.
Andmetöötluse aeg Kuni 12 kuud. Samuti võime Teie poolt taotletud kaupa säilitada pikemat aega, enne Ostulepingust tulenevate kohustuste täitmisest tekkida võivate vastutusnõuete aegumist. Vajadusel ka selleks, et saaksime end kaitsta nõuete või meie vastu esitatud pretensioonide eest.

Kasutame teie andmeid teie taotluse nõuetekohaseks ja objektiivseks läbivaatamiseks, teile vajaliku teabe edastamiseks, teie taotluste lahendamiseks, teie taotluste või pretensioonide (kaebuste) lahendamiseks.
 Teie antud tagasiside andmeid võime analüüsida, et parandada oma tegevuse ja Teile osutatavate teenuste kvaliteeti, võttes arvesse Teie poolt antud arvamusi ja ettepanekuid. Teie päringut ja Teiega seotud andmeid töötleme ja säilitame nii kaua, kuni taotlust säilitame, kuni Teile vastuse andmise ja tehtud otsused täidame, ning 6 (kuus) kuud peale päringu otsustamist, kuid mitte lühemalt, kui :
Teie antud tagasiside andmeid võime analüüsida, et parandada oma tegevust ja Teile osutatavate teenuste kvaliteeti, võttes arvesse Teie poolt antud arvamusi ja ettepanekuid:
- taotlused elektroonilisel kujul - 2 aastat;
- kaebused - 2 aastat;
- Üksikud Facebooki kirjad - 6 kuud
Kui Taotlusega seoses algatatakse õiguslik vaidlus või on sellise vaidluse võimalus, võime teie andmeid säilitada pikema aja jooksul kuni seaduses ettenähtud: nõude esitamise tähtaja või aegumise lõppemiseni ja/või lõpliku otsuse jõustumiseni.
Käesolevas poliitikas märgitud teie andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja möödumisel hävitame iseseisvalt teie isikuandmeid sisaldavad dokumendid või teie elektroonilisel kujul olemasolevad isikuandmed kustutatakse turvaliselt ja pöördumatult mõistliku aja jooksul.
2. Mis on andmetöötluse õiguslik alus ning millistest allikatest me teie isikuandmeid saame ja kogume?
Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
- teie nõusolek;
- kauba müügilepingu sõlmimine ja täitmine, mille osaliseks olete;
- meie õigustatud huvid;
- seadusest tulenevate ja kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmine.
Teie andmetöötlusele võib kehtida üks või mitu punkti ülaltoodud õiguslikest alustest.
Peaaegu kõik teie isikuandmed saame ainult teilt. Registreerudes veebipoes www.askona.ee saadate andmed otse meile ning ka ostuandmed kaupade või teenuste ostmisel. Samuti kogume teie andmeid otse teie käest, kui esitate päringu teie valitud viisil: saates meile e-kirja, saates kirjaliku päringu paberkandjal või helistades meile meie poolt antud numbril.
Teie taotluse kvalitatiivsel ja objektiivsel läbivaatamisel peame hankima lisateavet või uurima olulisi asjaolusid, võime seostada teie päringu andmeid meie olemasolevate andmetega, mis on kogutud teie päringu töötlemise käigus, näiteks võime vaadata ostutehingu andmeid, teie konto kasutamise ajalugu, meie töötajatepäringuid jne.
3. Kuidas me andmeid säilitame ja hävitame?
Teie andmete töötlemise ja säilitamise perioodi lõppedes, nagu on märgitud käesolevas poliitikas (välja arvatud allpool märgitud juhtudel), hävitame teie andmed turvalisel viisil, kuid poliitikas märgitud juhtudel anonüümseks teeme need niipea kui see on  võimalik ja mõistlik. Teie isikuandmeid võib käesolevas poliitikas määratletust kauem säilitada ainult siis, kui esineb üks järgmistest asjaoludest:
- peame suutma end kaitsta nõuete, pretensioonide eest ja saama oma õigusi teostada;
- isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratud või tuleneb Eesti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu normatiivaktidest;
- on põhjendatud alus kahtlustada ebaseaduslikku tegu, uurimine on käimas;
- Teie andmed on vajalikud vaidluse, kaebuse korrektseks lahendamiseks;
- muudel sarnastel eesmärkidel on vaja varundada;
- muude seadusandlike aluste olemasolul
Selliste asjaolude ilmnemisel säilitatakse isikuandmeid sisaldavat teavet kuni vastava protsessi (kriminalasi, haldusõiguserikkumised, haldusmenetluse lõpetamiseni) õiguskaitseorganitele üleandmiseni või nende lõpliku otsuseni.
4. Millistel juhtudel ja millistele isikuandmete saajatele me teie andmeid avaldame?
Võime teie andmed töötlemiseks edastada isikuandmete saajatele, kuna see aitab meil teenuste osutamist teostada ja administreerida, pakub meile teenuseid klientide päringute haldamiseks. Sellisteks üksusteks võivad olla IT-andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasihaldusteenuste pakkujad, andmekeskused, hooldus- ja pilveteenuste pakkujad, otseturundusteenuste pakkujad, turu-uuringute või äriteabe teenuse pakkujad jne.
Igal juhul edastame nii palju andmeid, kui on konkreetse ülesande või teenuse jaoks vajalik. Meie kaasatud andmetöötlejad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste alusel ega tohi neid kasutada muudel eesmärkidel ega edastada teistele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama teie andmete kaitse vastavalt kehtivale seadusele ja meiega sõlmitud kirjalikule lepingule.
Kui taotluses kirjeldatud juhtum tunnistatakse kindlustusjuhtumiks, edastatakse teie päring ja andmed kindlustusseltsile (kindlustusseltsidele), kus oleme kindlustanud oma tsiviilvastutuse, vara või kindlustusseltsile, mis tagab meile muu teiega seotud kindlustuskaitse juhtumi. Kindlustusseltsid tegutsevad sõltumatute / eraldiseisvate isikuandmete töötlemise vastutavate töötlejatena ja töötlevad teie andmeid vastavalt kindlustusseltsi tingimustele.
Andmeid võib edastada ka pädevatele/järelevalveasutustele, kohalikele omavalitsustele või õiguskaitseasutustele, nagu politsei, prokuratuur, kohus või järelevalveasutused, kuid ainult nende põhjendatud nõudmisel või ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav seadus või juhtudel ja seadusega nõutud viisil riigi, kohaliku omavalitsuse või õiguskaitseorganite ja/või meie õiguste, meie klientide, töötajate ja IT-ressursside turvalisuse kaitsmiseks, õigusnõuete esitamiseks, kaitsmiseks jne.
Kui kasutame veebilehe analüüsiteenust (nt Google Analytics), mille abil tehakse kindlaks, kuidas te lehel www.askona.ee esitatud teavet näete, võime vahetada teie anonüümseid andmeid isikutega, kes sellele teabele tuginevad ja hinnata saidi toimimist, vaadata, koostades saidi töötlejatele aruandeid saidi tegevuse kohta ja pakkudes muid saidi kasutamisega seotud teenuseid. Lisateavet selle kohta saate oma brauseri küpsisepoliitikast.
4. Millisel territooriumil me teie isikuandmeid töötleme?
Töötleme teie isikuandmeid ainult Euroopa Liidu piires. Me ei kogu ega edasta praegu teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse.
Juhul, kui kasutame facebook.com-i või Google Analyticsit teenuste või suhtluse pakkumiseks seoses andmete edastamisega kolme osapoolt, käsitletakse vastavaid teenusepakkujaid kolmandate isikutena ja soovitame lugeda nende pakkujate privaatsuspoliitikat.
5. Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?
Andmekaitseseadus annab teile palju õigusi, mida saate vabalt kasutada ja meie anname teile võimaluse neid teostada. Anname selles poliitikas teavet teie konkreetsete õiguste ja nende kasutamise kohta, lugege see hoolikalt läbi:
6.1. Õigus pääseda juurde teie isikuandmetele, mida me haldame
Teil on õigus saada meie kinnitus, et me töötleme teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda meie töödeldavate isikuandmete ja andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlusperioodide, allikatega andmete kogumise, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilide koostamise, samuti nende tähenduse ja tagajärgede kohta teie jaoks.
Esitame suurema osa sellest teabest selles poliitikas ja usume, et see on teile kasulik.
Kui olete www.askona.ee veebipoe registreeritud kasutaja, pääsete igal ajal ligi oma kontol töödeldavatele isikuandmetele. Kui käesolevas poliitikas toodud teabest teile ei piisa või soovite saada rohkem kui 12 kuu ostude ajalugu, võite alati meiega ühendust võtta käesoleva poliitika punktis 8 toodud meetoditel.
6.2. Õigus isikuandmete parandamisele
Kui teie registreerimisel esitatud andmed on muutunud või näete, et teie andmete töötlemine on ebatäpne või ebaõige, on teil õigus nõuda nende andmete muutmist, täpsustamist või parandamist, võttes meiega ühendust käesoleva käesoleva määruse punktis 8 nimetatud viisil või saate oma andmeid ise parandada (uuendada) veebipoes www.askona.ee.
6.3. Õigus nõusolek tagasi võtta
Juhtudel, kui töötleme teie andmeid teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis on andmetöötluse lõpetamise aluseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelneva nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.
Näiteks võite oma nõusoleku pakkumiste ja uudiste saamiseks igal ajal tagasi võtta, samuti oma nõusoleku andmete profileerimiseks, pakkudes teile kohandatud pakkumisi.
Nõusoleku tagasivõtmine ei takista teil teenuste kasutamise jätkamast ja lepingujärgsete kohustuste täitmist, kuid see tähendab, et me ei saa teile pakkuda ja te ei saa jooksvaid pakkumisi ega uudiseid. Võite oma nõusolekut parandada (tagasi võtta või uuesti anda), esitades selle nõusoleku kohta asjakohaselt ajakohastatud registreerimisandmed, muutes oma kontol nõusoleku tingimusi või võttes meiega ühendust käesoleva poliitika punktis 8 nimetatud viisidel.
Teie nõusoleku tagasivõtmisel lõpetame teie andmete töötlemise nõusoleku alusel ning poliitikas märgitud juhtudel kustutame andmed turvaliselt ja anonüümselt või anonüümseks. Igal juhul võime säilitada teie nõusolekut ja tõendeid teie nõusoleku kohta ka pikema aja jooksul, kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks meie vastu esitatud nõuete või nõuete eest.
6.4. Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et me töötleme teie andmeid rikkudes andmetöötluse/kaitseseadust, palume teil esmalt meiega ühendust võtta. Usume, et suudame hajutada kõik teie kahtlused, rahuldada soovid ja kõrvaldada oma vead, kui neid on.
Kui Te ei ole rahul meie pakutud viisidega probleemi lahendamiseks või Teie arvates ei tee me Teie nõudmisel vajalikke toiminguid, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis Eesti Vabariigis on tarbijakaitseinspektsioon.
6.5. Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb õigustatud huvidel
Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmeid töödeldakse kooskõlas meie õigustatud huvidega. Arvestades teenuste osutamise eesmärki ja mõlema poole õigustatud huvide vahelist tasakaalu, võivad teie vastuväited aga tähendada, et katkestades teie andmete töötlemise oma õigustatud huvide kaitseks, ei saa me teile pakkuda võimalust teenuseid kasutada ning sõlmitud leping lõpetatakse.
Kui soovite käesolevas punktis sätestatud õigusi kasutada, palume esitada meile kirjalik sooviavaldus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
6.6. Õigus kustutada (tühistusõigus)
Andmetöötlusseaduses on teatud asjaolud (näiteks kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmete töötlemise õiguslik alus kaob, isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi jne), teil on õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Kui soovite seda õigust kasutada, saatke meile kirjalik taotlus meie poolt käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressile.
Oluline on märkida, et teie www.askona.ee veebipoe kontol registreeritud andmed kustutatakse teie nõudmiseta ning muud andmed kustutatakse või muudetakse turvaliselt anonüümseks, kui lõpetate teenuste kasutamise www.askona.ee veebipoes ja 2 (kaks) aastat teie viimasest tegevusest www.askona.ee registreeritud kasutajana.
6.7. Õigus piirata andmetöötlust
Teatud andmetöötlusseaduses sätestatud asjaoludel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui vaidlustate andmete õigsuse, kui esitate andmete töötlemisele vastuväiteid meie õigustatud huvide kaitseks jne) on teil ka õigus andmetöötluses piirata oma andmete töötlemist. Peab siiski meeles pidama, et andmetöötluspiirangute tõttu ja piiranguperioodi jooksul ei pruugi me olla võimelised teile teenuseid osutama ega lepingust tulenevaid kohustusi täitma.
Käesolevas punktis toodud õiguste kasutamise soovi korral palume esitada meile kirjalik taotlus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
6.8. Õigus andmete teisaldatavusele
Andmeid, mida töötleme Teie nõusolekul ja nende töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega on õigus üle anda teisele andmehaldurile. Edastame andmed mida soovite edastada, anname teile oma süsteemide jaoks lihtsa ja arvutiloetava vormingu kuid soovi ja tehnilise võimekuse korral edastame andmed otse teisele teie määratud andmetöötlejale. Andmete teisaldatavuse õiguse kasutamise soovi korral palume esitada meile kirjalik taotlus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
7. Kuidas me teie taotlusi läbi vaatame ja töötleme?
Ostjate andmete kaitsmiseks ebaseadusliku avastamise eest peame pärast teie andmete esitamise või muude õiguste teostamise taotluse saamist teie isiku tuvastama. Selleks võime paluda teil esitada meile praegused andmed, mis on registreeritud teie kontol www.askona.ee veebisaidil (näiteks nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber).
Seejärel võrdleme, kas teie edastatud andmed ühtivad registreeritud kasutaja vastavate andmetega. Seda tehes võime saata ka kontrollteatise kontaktandmete registreerimisvormis toodud kontaktandmetele(SMS või e-post), milles taotletakse autoriseerimist. Kui kinnitamise protseduur ebaõnnestub (näiteks ei ühti teie esitatud andmed veebipoes www.askona.ee registreeritud kasutajaprofiilis või te ei logi sisse pärast saadetud SMS-i või meiliteate saamist), oleme sunnitud teatama, et te ei ole andmesubjekt, ja oleme sunnitud teie taotluse tagasi lükkama.
Pärast teie taotluse saamist oma õiguste teostamiseks ja eelnimetatud kontrolliprotseduuri edukat lõpetamist kohustume viivitamatult, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates teie taotluse saamisest ja kontrolliprotseduuri lõpuleviimisest, esitama teile teabe vastavalt teie taotlusele.
Arvestades taotluste keerukust ja arvukust, on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kahe kuu võrra, teavitades Teid sellest enne esimese kuu lõppu ja tuues ära pikendamise põhjuse.
Kui Teie taotlus esitati elektrooniliselt, vastame ka elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see ei ole võimalik (näiteks suure infohulga tõttu) või kui soovite vastust muul kujul.
Lükkame Teie taotluse põhjendatud vastusega tagasi, kui avastatakse õigusaktides sätestatud asjaolud, mil me ei saa Teile kirjalikult teavitades teavet anda.
8. Kuidas saate meiega ühendust võtta?
Kõigi isikuandmete töötlemist ja kaitset puudutavate küsimustega võite pöörduda meie poole - SIA "Sleep8 Baltic" Eesti filiaal järgmistel viisidel:
- e-posti teel virusalon@askonalife.com
- helistades: +372 566 265 91(hulgimüük: +372  56978137)
- Postiaadress: Viru väljak 4/6, 10111 Tallinn, Eesti.
9. Kui turvalised on teie andmed?
Austame teie privaatsust, seega on teie isikuandmete turvalisus meie prioriteet. Kasutame asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada Teie isikuandmete jätkuv turvalisus ning andmetöötluse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide ja meie sisepoliitika nõuetele.
Järgime järjekindlalt isikuandmete minimeerimise põhimõtet ega töötle andmeid, mida me ei vaja käesolevas poliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Kasutame erinevaid tehnoloogiaid ja protseduure isikuandmete töötlemiseks ja kaitsmiseks, teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsuks, kasutamise või avalikustamise eest. Meie koostööpartnerid on hoolikalt valitud ja on kohustatud kasutama sobivaid vahendeid isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks ja teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
Kui teie teave edastatakse meile Interneti või mobiilside kaudu, ei saa aga tagada täielikku turvalisust. Teie teabe meile ülalkirjeldatud viisidel edastamine toimub teie enda vastutusel.
11. Poliisi kestus ja muudatused
Selle veebipoe www.askona.ee privaatsuspoliitika võib muutuda või täieneda. www.askona.ee lehelt leiate alati privaatsuspoliitika uusima versiooni.
1.3. Teie ostuandmete töötlemine
- Teenuste ja erinevate hüvede pakkumine - lepingust tulenevate kohustuste sõlmimine ja täitmine, kauba eest sularahamakse tasumine, tagastame teile raha (kui tagastate ostetud kauba meile), ostudelt allahindluste võimaldamine jne.
- Töötleme teie ostu- või teenusetehingute andmeid (edaspidi "Ostuandmed") koos registreerimisandmetega ja väljastame teile raamatupidamist tõendavaid dokumente (ettemaksuarved, arved, saatelehed jne) vastavalt normatiivaktidele kehtestatud nõuetele Eesti Vabariigi seaduses (näiteks käibemaksuseadus, “Raamatupidamise kohta”, artikkel 7 näitab isikuandmeid, mis tuleb märkida raamatupidamist kinnitavatesse dokumentidesse jne).

Andmed teie ostu kohta teenuse haldamise eesmärgil:
Andmed Teie nimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefoninumber, tarneaadress, allkiri (kui võtate kauba ise vastu), ostu ja kohaletoimetamise kuupäev ja kellaaeg, toote nimi, kogus, ostuhinnad ja allahindlused, makseviis ostu, tehtud maksete ja makseteabe kohta.
Leping, mille olete sõlminud ja teie loodud konto, et täita oma lepingust tulenevaid kohustusi, samuti meie õigustatud huve ja juriidilisi kohustusi, mis tulenevad ja kehtivad ettevõttele.
Andmetöötluse aeg Raamatupidamist tõendavad dokumendid - 5 aastat peale ostu-müügitehingu kuupäeva ja arve allkirjastamise kuupäeva. Võime teiega sõlmitud lepingut ja ostutehingute raamatupidamise kinnitust säilitada kauem, kuni lepinguga seoses tekkida võivad vastutusnõuded on aegunud ja kui meil on vaja kaitsta oma õigustatud huve nõuete või nõuete eest või meile esitatud nõuded.

Ostuandmeid ja raamatupidamisdokumente säilitame 5 aastat pärast ostukuupäeva ja arve allkirjastamise kuupäeva vastava kalendriaasta lõpuni ning kui perioodi lõpus meie vastu pretensioone ei esitata, siis kustutame need andmebaasist ja/või turvaliselt ja pöördumatult eraldame teie andmetest ja muust isikustatud teabest.
1.4. Andmete profileerimise haldusteenuse pakkumine
Teenuste käitlemisel ja tingimustes sätestatud eesmärkide saavutamiseks võime kasutada isikuandmete (sealhulgas andmed teie ostude kohta) automatiseeritud analüüsi ja automatiseeritud otsuste tegemist, sealhulgas teie profiilide koostamist.
Võime teie andmeid koondada ja analüüsida vastavalt teie ostetud esemetele ja/või muudele teiega seotud funktsioonidele (nt nimi, aadress jne). Teie huvides võime vigade parandamiseks analüüsida teie ostuandmeid ja profiilide koostamist. Kui märkame, et eksituse tõttu on meie klientidele määratud tootele vale hind või vale allahindlus, saame ostuandmetest tuvastada neid tooteid ostnud ostjad ja oma vea parandada (kompenseerida hinnavahe vms).
Oluline on rõhutada, et teie andmete analüüs ja profiilide koostamine ei mõjuta teid õiguslikult ega muul viisil.
Kui te aga ei nõustu oma andmete automaatse analüüsi ja profileerimisega poliitika käesoleva jaotise tähenduses, aktsepteerime teie vastuväiteid ja võtame neid arvesse.
Arvestades teenuste nõudeid, võib teie vastulause aga tähendada, et me ei pruugi pakkuda teile võimalust meie teenuseid kasutada.
1.5. Pakkumiste ja info saatmine
Kui olete pärast veebipoes www.askona.ee registreerumist nõustunud saama pakkumisi ja/või jooksvaid pakkumisi oma e-posti aadressile või SMS-uudiseid oma telefoni, siis töötleme teie isikuandmeid, edastades teile järgmised andmed pakkumiste ja teabe osas: üldised teabekirjad, teave meie pakkumiste ja partnerite pakkumiste kohta, allahindlused, tutvustused, müügid, kutsume teid osalema kampaaniates, loteriides ja saama auhindu, oleme huvitatud teie arvamusest pakutavate teenuste ja toodete kohta .

Isikuandmed töötlemiseks teabe pakkumise ja edastamise eesmärgil
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta, samuti meie õigustatud huvide kaitsmiseks.
Andmetöötluse aeg Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta kehtib. Võime teie nõusolekut ja kinnitust selle kohta säilitada vajadusel pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete või pretensioonide eest.

1.6. Andmete profileerimine kohandatud pakkumiste jaoks
Kui e-poes www.askona.ee registreerudes otsustasite saada ka individuaalseid (isikupärastatud) pakkumisi vastavalt oma tellimuste ajaloole ja nõustusite selleks profileerimisega, et teiega võimalikult hästi tutvuda, töötleme mitte ainult teie esitatud andmeid, vaid analüüsime ja kasutame ka teie ostude ajalugu.

Isikuandmed töötlemiseks üksikute pakkumiste ja teabe edastamise eesmärgil
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nimi, e-posti aadress ja/või telefoninumber, ostu üksikasjad (sh ostu kuupäev ja kellaaeg, toote nimi, kogus, ostu koguhind) Teile isikupärastatud pakkumiste ajalugu ja teave nende kasutamise kohta.
Andmetöötluse õiguslik alus Teie nõusolek teie andmete profiilide koostamiseks, teile individuaalsete pakkumiste esitamiseks, samuti meie õigustatud huvide kaitsmiseks
Andmetöötluse aeg Kuni teie nõusolek saada pakkumisi ja teavet jooksvate uudiste kohta kehtib. Võime teie nõusolekut ja kinnitust selle kohta säilitada vajadusel pikemat aega, et saaksime end kaitsta meie vastu esitatud nõuete või pretensioonide eest.

Kui nõustute, et teie andmeid töödeldakse, pakkudes teile isikupärastatud (individuaalseid) pakkumisi, saate võimaluse saada vastavalt teie vajadustele isikustatud pakkumisi ja muid erisoodustusi.
Ülaltoodud eesmärgi saavutamiseks kasutame automatiseeritud andmete analüüsi ja otsuste tegemist, sh profileerimist. Kogume ja analüüsime teie andmeid ja/või oste ning, võttes arvesse teie ostuharjumusi ja/või muid omadusi (nt aadress, konkreetsed ostud jne), pakume teile asjakohaseid, huvitavaid ja kasulikke pakkumisi ning muud teavet individuaalsete pakkumiste kohta.
Näiteks võime teie ostuajaloo ja ostuharjumuste põhjal pakkuda teie lemmikkaubakategooriatele allahindlusi, teavitada teid uutest tootepakkumistest jne.
Kui te ei soovi, et me teile individuaalseid pakkumisi ja/või uudiseid saadame, võite meile oma nõusolekut mitte anda, kui olete andnud nõusoleku üksikute pakkumiste ja/või uudiste saamiseks, saate igal ajal loobuda või muuta valitud tarneviis. Sellisel juhul ei takista Teie keeldumine üksikute pakkumiste saamisest teenuste kasutamist ja lepinguliste kohustuste täitmist tulevikus, kuid Teil ei ole enam võimalik saada Teiega seotud individuaalseid pakkumisi ja teavet.
1.7. Meie ostjate tegevuse statistika, turg ja uuringud
Töötame pidevalt selle nimel, et meie tootevalik, kampaaniad ja allahindlused oleksid meie klientide sh. teie vajadustele.

Statistika, turg, andmed töötlemiseks, meie ostjate tegevuse uurimine
Andmete kategooriad Aadress, ostuteave (sh ostukuupäev ja kellaaeg, toote nimetus, kogus, ostu koguhind, pakutavate allahindluste summa).
Andmetöötluse õiguslik alus Meie õigustatud huvi on analüüsida piirkonnapõhiseid ostuandmeid klientide aadressidelt ja koostada oma äritegevuse kohta aruandeid, et hinnata meie äritegevust ja tuua kasu nii teile kui ka  ettevõttele.
Andmetöötluse aeg 5 kalendriaastat alates tellimuse kuupäevast

 Statistika, turgude ja klientide uurimiseks ning äritegevuseks vajalike aruannete koostamiseks kasutame automaatset andmeanalüüsi. Analüüsi käigus kasutame isikustamata andmeid ega töötle teie nime, kontaktandmeid ja muid isikuandmeid.
Analüüsi käigus kasutame isikustamata andmeid ega töötle teie nime, kontaktandmeid ja muid isikuandmeid. Andmeanalüüs statistika, turuandmete ja meie ostjate aktiivsuse andmete jaoks (aadressid ja ostuandmed) aitab meil teha olulisi äriotsuseid klientide vajaduste, tootevaliku, hindade ja muu kohta. Need andmeanalüüsi tegevused ei mõjuta teie õigustatud või loomupäraseid huve ega ka teie poolt sõlmitud teenustest ja lepingust tulenevate edasiste kohustuste täitmist.
1.8. Klientide päringute, kaebuste, päringute ja tagasiside teenindamine
Kasutame teie isikuandmeid teie tarbija pretensioonide, taotluste, kaebuste, päringute vastamisele ja teie tagasiside (edaspidi "päring") haldamisel.

Kliendi päring, kaebus, päring, teenuse eesmärgil töödeldavad andmed
Andmete kategooriad Teie esitatud isiku- ja kontaktandmed: eesnimi, perekonnanimi, telefoninumber, e-posti aadress, aadress, sünniaeg jne.
 Teie taotluse sisu: juhtum, mille kohta te taotlete, asjaolud, kuupäev, koht, teie taotlus, nõue või ülevaade, toode, muu taotluses märgitud teave jne. Soovitud esitatavad dokumendid nt: saateleht/arve/, kauba fotod.
Andmetöötluse õiguslik alus Täites meie juriidilisi kohustusi vaadata läbi ja vastata teie päringutele, samuti meie õigustatud huvi hinnata teie tagasisidet ja telefonivestlusi, et parandada meie tegevuse ja teile osutatavate teenuste kvaliteeti ning kaitsta meie õigustatud huve.
Andmetöötluse aeg Kuni 12 kuud. Samuti võime Teie poolt taotletud kaupa säilitada pikemat aega, enne ostulepingust tulenevate kohustuste täitmisest tulenevate vastutusnõuete aegumist. Vajadusel ka selleks, et saaksime end kaitsta nõuete või meie vastu esitatud pretensioonide eest.

Kasutame teie andmeid teie taotluse nõuetekohaseks ja objektiivseks läbivaatamiseks, teile vajaliku teabe edastamiseks, teie päringute lahendamiseks, teie taotluste või pretensioonide (kaebuste) lahendamiseks. Teie antud tagasiside andmeid võime analüüsida, et parandada oma tegevuse ja Teile osutatavate teenuste kvaliteeti, võttes arvesse Teie poolt antud arvamusi ja ettepanekuid. Teie taotlust ja sellega seotud andmeid töötleme ja säilitame nii kaua, kuni taotlust arvestame, kuni teile vastuse andmise ja tehtud otsused ellu viime, ning 6 (kuus) kuud pärast päringu otsustamist, kuid mitte lühema aja jooksul, kui :
- taotlused elektroonilisel kujul - 2 aastat;
- kaebused - 2 aastat;
- Üksikud kirjad Facebooki - 6 kuud
Kui Taotlusega seoses algatatakse õiguslik vaidlus või on sellise vaidluse võimalus, võime teie andmeid säilitada pikema aja jooksul kuni seaduses ettenähtud nõude esitamise tähtaja või aegumise lõppemiseni ja/või lõpliku otsuse jõustumiseni.
Käesolevas poliitikas märgitud teie andmete töötlemise ja säilitamise tähtaja möödumisel hävitame iseseisvalt teie isikuandmeid sisaldavad dokumendid või teie elektroonilisel kujul olemasolevad isikuandmed kustutatakse turvaliselt ja pöördumatult mõistliku aja jooksul.
2. Mis on andmetöötluse õiguslik alus ning millistest allikatest me teie isikuandmeid saame ja kogume?
Kogume ja töötleme teie isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:
- teie nõusolek;
- kauba müügilepingu sõlmimine ja täitmine, mille osaliseks olete;
- meie õigustatud huvid;
- seadusest tulenevate ja kohalduvate juriidiliste kohustuste täitmine.
Teie andmetöötlusele võib kehtida üks või mitu ülaltoodud õiguslikest alustest.
Peaaegu kõik teie isikuandmed saame ainult teilt. Registreerudes veebipoes www.askona.ee saadate andmed otse meile ning ostuandmed saame kaupade või teenuste ostmisel. Samuti kogume teie andmeid otse teie käest, kui esitate päringu teie valitud viisil: saates meile e-kirja, saates kirjaliku päringu paberkandjal või helistades meile meie poolt antud numbril.
Teie taotluse kvalitatiivsel ja objektiivsel läbivaatamisel peame hankima lisateavet või uurima olulisi asjaolusid, võime seostada teie päringu andmeid meie olemasolevate andmetega, mis on kogutud teie päringu töötlemise käigus, näiteks võime vaadata ostutehingu andmeid, teie konto kasutamise ajalugu jne.
3. Kuidas me andmeid säilitame ja hävitame?
Teie andmete töötlemise ja säilitamise perioodi lõppedes, nagu on märgitud käesolevas poliitikas (välja arvatud allpool nimetatud juhtudel), hävitame teie andmed turvalisel viisil, kuid poliitikas märgitud juhtudel anonüümseks teeme seda niipea, kui võimalik ja mõistlik. Teie isikuandmeid võib käesolevas poliitikas määratletust kauem säilitada ainult siis, kui esineb üks järgmistest asjaoludest:
- peame suutma end kaitsta nõuete, nõudmiste eest ja suutma oma õigusi teostada;
- isikuandmete säilitamise tähtaeg on määratud või tuleneb Eesti Vabariigi ja/või Euroopa Liidu normatiivaktidest;
- on põhjendatud alus kahtlustada ebaseaduslikku tegu, uurimine on käimas;
- Teie andmed on vajalikud vaidluse, kaebuse korrektseks lahendamiseks;
- muudel sarnastel eesmärkidel on vaja varundada;
- muude seadusandlike aluste olemasolul
Selliste asjaolude ilmnemisel säilitatakse isikuandmeid sisaldavat teavet kuni vastava protsessi (kriminalasi, haldusõiguserikkumised, haldusmenetluse lõpetamiseni) õiguskaitseorganitele üleandmiseni või nende lõpliku otsuseni.
4. Millistel juhtudel ja millistele isikuandmete saajatele me teie andmeid avaldame?
Võime teie andmed töötlemiseks edastada, kuna see aitab meil teenuste osutamist teostada ja administreerida, pakub meile teenuseid klientide päringute haldamiseks.
Sellisteks üksusteks võivad olla IT-andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasihaldusteenuste pakkujad, andmekeskused, hooldus- ja pilveteenuste pakkujad, otseturundusteenuste pakkujad, turu-uuringute või äriteabe teenuse pakkujad jne.
Igal juhul edastame nii palju andmeid, kui on konkreetse ülesande või teenuse jaoks vajalik. Meie kaasatud andmetöötlejad võivad teie isikuandmeid töödelda ainult meie juhiste alusel ega tohi neid kasutada muudel eesmärkidel ega edastada teistele ilma meie nõusolekuta. Lisaks peavad nad tagama teie andmete kaitse vastavalt kehtivale seadusele ja meiega sõlmitud kirjalikule lepingule.
Kui taotluses kirjeldatud juhtum tunnistatakse kindlustusjuhtumiks, edastatakse teie päring ja andmed kindlustusseltsile (kindlustusseltsidele), kus oleme kindlustanud oma tsiviilvastutuse, vara või kindlustusseltsile, mis tagab meile muu teiega seotud kindlustuskaitse juhtumi korral. Kindlustusseltsid tegutsevad sõltumatute / eraldiseisvate isikuandmete töötlemise vastutavate töötlejatena ja töötlevad teie andmeid vastavalt kindlustusseltsi tingimustele.
Andmeid võib edastada ka pädevatele/järelevalveasutustele, kohalikele asutustele või õiguskaitseasutustele, nagu politsei, prokuratuur, kohus või järelevalveasutused, kuid ainult neid põhjendatult nõudes või ainult siis, kui seda nõuab kohaldatav seadus või juhtudel ja seadusega nõutud viisil riigi, kohaliku omavalitsuse või õiguskaitseorganite ja/või meie õiguste, meie klientide, töötajate ja IT-ressursside turvalisuse kaitsmiseks, õigusnõuete esitamiseks, kaitsmiseks jne.
Kui kasutame veebilehe analüüsiteenust (nt Google Analytics), mille abil tehakse kindlaks, kuidas te lehel www.askona.ee esitatud teavet näete, võime teie anonüümseid andmeid vahetada isikutega, kes sellele teabele tuginevad ja hinnata saidi toimimist, vaadata, koostades saidi töötlejatele aruandeid saidi tegevuse kohta ja pakkudes muid saidi kasutamisega seotud teenuseid. Lisateavet selle kohta saate oma brauseri küpsisepoliitikast.

4. Millisel territooriumil me teie isikuandmeid töötleme? Töötleme teie isikuandmeid ainult Euroopa Liidu piires. Me ei kogu ega edasta praegu teie isikuandmeid kolmandatesse riikidesse. Juhul, kui kasutame facebook.com-i või Google Analyticsit teenuste või suhtluse pakkumiseks seoses andmete edastamisega kolmandat riiki, käsitletakse vastavaid teenusepakkujaid kolmandate isikutena ja soovitame lugeda nende pakkujate privaatsuspoliitikat.
5. Millised on teie õigused ja kuidas saate neid kasutada?
Andmekaitseseadus annab teile palju õigusi, mida saate vabalt kasutada ja meie anname teile võimaluse neid teostada. Anname selles poliitikas teavet teie konkreetsete õiguste ja nende kasutamise kohta, lugege see hoolikalt läbi.
6.1. Õigus pääseda juurde teie isikuandmetele, mida me haldame
Teil on õigus saada meie kinnitust, et me töötleme teie isikuandmeid, samuti õigus tutvuda meie töödeldavate isikuandmete ja andmetöötluse eesmärkide, töödeldavate andmete kategooriate, andmesaajate kategooriate, andmetöötlusperioodide, allikatega andmete kogumise, automatiseeritud otsuste tegemise, sealhulgas profiilide koostamise, samuti nende tähenduse ja tagajärgede kohta teie jaoks.
Esitame suurema osa sellest teabest selles poliitikas ja usume, et see on teile kasulik.
Kui olete www.askona.ee veebipoe registreeritud kasutaja, pääsete igal ajal ligi oma kontol töödeldavatele isikuandmetele. Kui käesolevas poliitikas toodud teabest teile ei piisa või soovite saada rohkem kui 12 kuu ostude ajalugu, võite alati meiega ühendust võtta käesoleva poliitika punktis 8 toodud meetoditel.
6.2. Õigus isikuandmete parandamisele
Kui teie registreerimisel esitatud andmed on muutunud või näete, et teie andmete töötlemine on ebatäpne või ebaõige, on teil õigus nõuda nende andmete muutmist, täpsustamist või parandamist, võttes meiega ühendust käesoleva määruse punktis 8 nimetatud viisil või saate oma andmeid ise parandada (uuendada) veebipoes www.askona.ee.
6.3. Õigus nõusolek tagasi võtta
Juhtudel, kui töötleme teie andmeid teie nõusolekul, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, mis on andmetöötluse lõpetamise aluseks. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta tagasivõtmisele eelneva nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust.
Näiteks võite oma nõusoleku pakkumiste ja uudiste saamiseks igal ajal tagasi võtta, samuti oma nõusoleku andmete profileerimiseks, pakkudes teile kohandatud pakkumisi. Nõusoleku tagasivõtmine ei takista teil teenuste kasutamise jätkamist ja lepingujärgsete kohustuste täitmist, kuid see tähendab, et me ei saa teile pakkuda ja te ei saa saada jooksvaid pakkumisi ega uudiseid. Võite oma nõusolekut parandada (tagasi võtta või uuesti anda), esitades selle nõusoleku kohta asjakohaselt ajakohastatud registreerimisandmed, muutes oma kontol nõusoleku tingimusi või võttes meiega ühendust käesoleva poliitika punktis 8 nimetatud viisidel.
Teie nõusoleku tagasivõtmisel lõpetame teie andmete töötlemise nõusoleku alusel ning poliitikas märgitud juhtudel kustutame andmed turvaliselt ja anonüümselt. Igal juhul võime säilitada teie nõusolekut ja tõendeid teie nõusoleku kohta ka pikema aja jooksul, kui see on vajalik meie õigustatud huvide kaitsmiseks meie vastu esitatud nõuete või pretensioonide eest.
6.4. Õigus esitada kaebus
Kui arvate, et me töötleme teie andmeid rikkudes andmetöötluse/kaitseseadust, palume teil esmalt meiega ühendust võtta. Usume, et suudame hajutada kõik teie kahtlused, rahuldada soovid ja kõrvaldada oma vead, kui neid on.
Kui Te ei ole rahul meie pakutud viisidega probleemi lahendamiseks või Teie arvates ei tee me Teie nõudmisel vajalikke toiminguid, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, mis Eesti Vabariigis on riiklik tarbijakaitseinspektsioon.
6.5. Õigus esitada vastuväiteid andmete töötlemisele, kui töötlemine põhineb õigustatud huvidel
Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele, kui isikuandmeid töödeldakse kooskõlas meie õigustatud huvidega. Arvestades teenuste osutamise eesmärki ja mõlema poole õigustatud huvide vahelist tasakaalu, võivad teie vastuväited aga tähendada, et katkestades teie andmete töötlemise oma õigustatud huvide kaitseks, ei saa me teile pakkuda võimalust teenuseid kasutama ning sõlmitud Leping lõpetatakse ja lõpetatakse.
Käesolevas punktis toodud õiguste kasutamise soovi korral palume esitada meile kirjalik taotlus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
6.6. Õigus kustutada
Andmetöötlusseaduses on teatud asjaolud (näiteks kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, andmete töötlemise õiguslik alus kaob, isikuandmeid ei ole enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või muul viisil töödeldi jne), teil on õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Kui soovite seda õigust kasutada, saatke meile kirjalik taotlus meie poolt käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressile.
Oluline on märkida, et teie www.askona.ee veebipoe kontol registreeritud andmed kustutatakse teie nõudmiseta ning muud andmed kustutatakse või muudetakse turvaliselt anonüümseks, kui lõpetate teenuste kasutamise www.askona.ee veebipoes ja 2 (kaks) aastat teie viimasest tegevusest www.askona.ee registreeritud kasutajana.
6.7. Õigus piirata andmetöötlust
Teatud andmetöötlusseaduses sätestatud asjaoludel (kui isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kui vaidlustate andmete õigsuse, kui esitate andmete töötlemisele vastuväiteid meie õigustatud huvide kaitseks jne), on teil ka õigus andmetöötluse piirata oma andmete töötlemist. Peame siiski meeles pidama, et andmetöötluspiirangute tõttu ja piiranguperioodi jooksul ei pruugi me olla võimelised teile teenuseid osutama ega lepingust tulenevaid kohustusi täita.
Käesolevas punktis toodud õiguste kasutamise soovi korral palume esitada meile kirjalik taotlus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
6.8. Õigus andmete teisaldatavusele
Andmed, mida töötleme Teie nõusolekul ja nende töötlemine toimub automatiseeritud vahenditega, on õigus üle anda teisele andmehaldurile. Edastame andmed, mida soovite edastada, anname teile oma süsteemide jaoks lihtsa ja arvutiloetava vormingu, kuid soovi ja tehnilise võimekuse korral edastame andmed otse teisele teie määratud andmetöötlejale. Andmete teisaldatavuse õiguse kasutamise soovi korral palume esitada meile kirjalik taotlus käesoleva poliitika punktis 8 toodud kontaktaadressil.
7. Kuidas me teie taotlusi läbi vaatame ja töötleme?
Ostjate andmete kaitsmiseks ebaseadusliku kasutamise eest peame pärast teie andmete esitamise või muude õiguste teostamise taotluse saamist teie isiku tuvastama. Selleks võime paluda teil esitada meile praegused andmed, mis on registreeritud teie kontol www.askona.ee veebisaidil. (näiteks nimi, aadress, e-posti aadress või telefoninumber). Seejärel võrdleme, kas teie edastatud andmed ühtivad registreeritud kasutaja vastavate andmetega.
Seda tehes võime saata ka kontrollteatise kontaktandmete registreerimisvormis (SMS või e-post) toodud kontaktandmetele, milles taotletakse autoriseerimist. Kui kinnitamise protseduur ebaõnnestub (näiteks ei ühti teie esitatud andmed veebipoes www.askona.ee registreeritud kasutajaprofiilis või te ei logi sisse pärast saadetud SMS-i või meiliteate saamist), oleme sunnitud teatama, et te ei ole andmesubjekt, ja oleme sunnitud teie taotluse tagasi lükkama.
Pärast teie taotluse saamist oma õiguste teostamiseks ja eelnimetatud kontrolliprotseduuri edukat lõpetamist kohustume viivitamatult, kuid igal juhul mitte hiljem kui ühe kuu jooksul alates teie taotluse saamisest ja kontrolliprotseduuri lõpuleviimisest, esitama teile teabe vastavalt teie taotlusele.
Arvestades taotluste keerukust ja arvukust, on meil õigus pikendada ühekuulist perioodi veel kahe kuu võrra, teavitades Teid sellest enne esimese kuu lõppu ja tuues ära pikendamise põhjuse.
Kui teie taotlus esitati elektrooniliselt, vastame ka elektrooniliselt, välja arvatud juhul, kui see pole võimalik (näiteks teabe suure hulga tõttu) või kui soovite vastust muul kujul
Lükkame Teie taotluse põhjendatud vastusega tagasi, kui avastatakse õigusaktides sätestatud asjaolud, mil me ei saa Teile kirjalikult teavitades teavet anda.
8. Kuidas saate meiega ühendust võtta?
Kõigi isikuandmete töötlemist ja kaitset puudutavate küsimustega võite pöörduda meie poole - SIA "Sleep8 Baltic" Eesti filiaal järgmistel viisidel:
- e-posti teel virusalon@askonalife.com
- helistades: +372 566 265 91 (hulgimüük +37256978137)
    - Postiaadress: Viru väljak 4/6, 10111 Tallinn, Eesti.
9. Kui turvalised on teie andmed?
Austame teie privaatsust, seega on teie isikuandmete turvalisus meie prioriteet. Kasutame asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et tagada Teie isikuandmete jätkuv turvalisus ning andmetöötluse vastavus isikuandmete kaitset käsitlevate õigusaktide ja meie sisepoliitika nõuetele.
Järgime järjekindlalt isikuandmete minimeerimise põhimõtet ega töötle andmeid, mida me ei vaja käesolevas poliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks. Kasutame erinevaid tehnoloogiaid ja protseduure isikuandmete kaitseks ja töötlemiseks, teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Meie koostööpartnerid on hoolikalt valitud ja on kohustatud kasutama sobivaid vahendeid isikuandmete konfidentsiaalsuse kaitsmiseks ja teie isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
Kui teie teave edastatakse meile Interneti või mobiilside kaudu, ei saa aga tagada täielikku turvalisust. Teie teabe meile ülalkirjeldatud viisidel edastamine toimub teie enda vastutusel.
11. Poliisi kestus ja muudatused

Selle veebipoe www.askona.ee privaatsuspoliitika võib muutuda või täieneda. www.askona.ee lehelt leiate alati privaatsuspoliitika uusima versiooni.
 

Фамилия
Sinu
kingitus
Proovige oma õnne ja saate ostult allahindlust

*Soodustus kehtib 24 tundi

Palju õnne, olete võitnud